Za rok 2020 - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Za rok 2020

Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”
 
I. Informacje ogólne
            Stowarzyszenie powstało 27 listopada 2007 r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy.
Numer KRS: 0000292814
Numer NIP: 4990566606
Numer REGON: 320442813
Adres: Postomino 97, 76-113 Postomino.
 
Czas trwania: działalność stowarzyszenia jest nieograniczona czasowo.
Sposób reprezentacji: Do ważności oświadczeń woli  w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.
 
Podstawowy zakres działalności:
1.    Rozwijanie aktywności oraz nawiązywanie bliskich kontaktów i współpracy mieszkańców gminy.
2.    Współpraca i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również zagranicznymi.
3.    Kultywowanie tradycji związanych z terenem zamieszkania.
4.    Propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach stowarzyszenia.
5.    Ochrona środowiska naturalnego.
6.    Rozwój demokracji.
7.    Wyrównywanie szans demokratycznych.
8.    Przeciwstawianie się dyskryminacjom, w tym: równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
9.    Działanie na rzecz rozwoju lokalnego.
10. Promocja zasad zdrowego i trzeźwego stylu życia.
11. Działania na rzecz terenów wiejskich.
12. Organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji.
13. Organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek, spotkań na rzecz członków stowarzyszenia i nie tylko.
14. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.
15. Rozwój sportu, kultury i aktywności fizycznej.
16. Zabezpieczenie siedziby stowarzyszenia.
17. Zabezpieczenie miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
18. Zainteresowanie społeczeństwa lokalnego nowoczesnymi środkami komunikacji społecznej – znajomość posługiwania się komputerem i internetem.
19. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia,
20. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
21. Propagowanie i wdrażanie zasad Unii Europejskiej.
 
II. Dane finansowe
            Działalność stowarzyszenia w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. była znacznie ograniczona. Nie udało się pozyskać zamierzonych przychodów, w tym w związku z „zamknięciem” gospodarki nie zrealizowano zaplanowanych przedsięwzięć.
Przychody stowarzyszenia za rok 2020
Lp.Przychody z działalności statutowej
5 770,05
1.Sprzedaż usług
0,00
2.Darowizny od osób prywatnych
0,00
3.Środki pozyskane
4 370,05

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe w Postominie
429,93

- Urząd Pracy w Sławnie (dofinansowanie w zw. z COVID-19)
2 449,90

- Kamienica i Fundacja na rzecz rozwoju sztuki
1 491,15
4.Składki członkowskie
1 400,00
Przychody zostały przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

Koszty stowarzyszenia za rok 2020
I.Koszty działalności operacyjnej
25 395,81
1.Zużycie materiałów i energii
1 263,60
2.Usługi obce
2 221,34
3.Podatki i opłaty
0,00
4.Wynagrodzenia
0,00
5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.
0,00
6.Pozostałe koszty (podróże służbowe)
196,66
II.Koszty operacyjne (przekazanie darowizny)
155,93
Jednostka posiadała następujące środki pieniężne:
Kasa: 77,50 zł
Bank: 1 182,62 zł

Na dzień 31.12.2020 r. kwota 3 192,64 zł
Kasa: 221,44 zł
Bank: 2 971.20 zł.

III. Pozostałe informacje
            Stowarzyszenie nie prowadzi działalności wymagającej koncesji czy pozwoleń.
            Jednostka zatrudnia okresowo zleceniobiorców w celu realizacji projektów. W 2020 r. w związku z pandemią nie zatrudniono żadnych osób na umowy cywilnoprawne. Działalność w głównej mierze opera się na pracy własnej członków stowarzyszenia, realizujących cele statutowe jednostki.
Wróć do spisu treści