Statut - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Statut

O nas
Statut
Postomińskiego Stowarzyszenia
„Razem lepiej” w Postominie
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” w Postominie i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu „stowarzyszeniem”.
 
§ 2
Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest Postomino 97, gm. Postomino, woj. zachodniopomorskie.
 
§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu.
 
§ 4
Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
§ 6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 
Rozdział II
Cel i środki działania.
 
§ 7
Celem stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie aktywności oraz nawiązywanie bliskich kontaktów i współpracy mieszkańców gminy Postomino.
2. Współpraca i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również zagranicznymi.
3. Kultywowanie tradycji związanych z terenem zamieszkania.
4. Propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach stowarzyszenia.
5. Ochrona środowiska naturalnego.
6. Rozwój demokracji.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
8. Przeciwstawianie się dyskryminacjom, w tym: równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
9. Działania na rzecz rozwoju lokalnego.
10. Promocja zasad zdrowego i trzeźwego stylu życia.
11. Działania na rzecz terenów wiejskich.
12. Organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji.
13. Organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek, spotkań na rzecz członków stowarzyszenia i nie tylko.
14. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.
15. Rozwój sportu, kultury i aktywności fizycznej.
16. Zabezpieczenie siedziby dla stowarzyszenia.
17. Zabezpieczenie miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
18. Zainteresowanie społeczeństwa lokalnego nowoczesnymi środkami komunikacji społecznej - znajomość posługiwania  się komputerem  i Internetem.
19. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia.
20. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
21. Propagowanie i wdrażanie  zasad  Unii Europejskiej.
22. Aktywizacja społeczna osób starszych – działania na rzecz osób starszych.
23. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
24. Działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
25. Pomoc i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 
§ 8
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez:
1. Współpracę z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, liderami wiejskimi, lokalnymi grupami działania, mieszkańcami.
2. Organizowanie odczytów,  prelekcji i imprez propagujących wiedzę o aktywności stowarzyszenia, regionalnych tradycjach, o ochronie środowiska, o rozwoju demokracji, o zapobieganiu dyskryminacji i wyrównywaniu szans, o zasadach zdrowego stylu życia, o profilaktyce (w tym uzależnień), a także wiedzę o gminie, powiecie, regionie i innych krajów Europy.
3. Wspieranie inicjatyw lokalnych, pobudzających aktywność środowiska.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracę z zagranicznymi przedstawicielami z zaprzyjaźnionych gmin.
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 9
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
            a) członków zwyczajnych,
            b) członków wspierających,
            c) członków honorowych.
 
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu.
 
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
2. Postanowienia § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli.
 
§ 12
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla stowarzyszenia.
 
§ 13
1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze stowarzyszenia,
b)  czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji stowarzyszenia,
d) korzystania z wszelkich innych form działalności stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 
§ 14
1. Członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenia są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu, uchwał i poleceń władz stowarzyszenia,
b) opłacania w ustalonych terminach wpisowego i składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,
c) realizowania celów stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,
d) propagowania działalności stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek   
     członkowskich.
 
 
§ 15
Członkostwo stowarzyszenia wygasa przez:
a) dobrowolne wystąpienie z stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,
b) nieopłacenie mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku,
c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,
d) śmierć członka,
e) rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierającym.
 
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
 
§ 16
1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
 
§ 17
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.
 
§ 18
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany zawiadomić wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
 
§ 19
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W razie braku quorum, Walne Zebranie może się odbyć w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
a) na podstawie Uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.
2, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku (żądania), lub podjęcia uchwały.
 
§ 21
Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalenie programu działalności stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia,
g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h) uchwalanie statutu i zmian w statucie stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz.
 
§ 22
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia i składa się z 5 osób, w tym prezesa, vice - prezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego - wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.
3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej ⅓ składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
 
§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:
a)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b)      ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,
c)      kierowanie działalnością stowarzyszenia,
d)     reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
e)      zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
f)       zwoływanie Walnych Zebrań,
g)      składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
h)      powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie regulaminów ich działania,
i)        przyjmowanie i skreślanie z listy członków.  
 
§ 24
      1.    Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
      2.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.
 
§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i 1 członka.
 
§ 26
Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
 
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej,
b)      kontrola opłacania składek członkowskich,
c)      składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
d)     przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.
 
Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
 
§ 28
Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze, na które składają się:
a)      wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b)      wpływy z działalności statutowej,
c)      dotacje, zapisy, darowizny.
 
§ 29
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej 2 członków zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
 
§ 30
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 
§ 31
1.      Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego zebrania, podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.      W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.
 
 
Wróć do spisu treści