Za rok 2019 - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Za rok 2019

Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”
 
I. Informacje ogólne
            Stowarzyszenie powstało 27 listopada 2007 r. na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy.
Numer KRS: 0000292814
Numer NIP: 4990566606
Numer REGON: 320442813
Adres: Postomino 97, 76-113 Postomino.
 
Czas trwania: działalność stowarzyszenia jest nieograniczona czasowo.
Sposób reprezentacji: Do ważności oświadczeń woli  w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.
 
Podstawowy zakres działalności:
1.    Rozwijanie aktywności oraz nawiązywanie bliskich kontaktów i współpracy mieszkańców gminy.
2.    Współpraca i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również zagranicznymi.
3.    Kultywowanie tradycji związanych z terenem zamieszkania.
4.    Propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach stowarzyszenia.
5.    Ochrona środowiska naturalnego.
6.    Rozwój demokracji.
7.    Wyrównywanie szans demokratycznych.
8.    Przeciwstawianie się dyskryminacjom, w tym: równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
9.    Działanie na rzecz rozwoju lokalnego.
10. Promocja zasad zdrowego i trzeźwego stylu życia.
11. Działania na rzecz terenów wiejskich.
12. Organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji.
13. Organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek, spotkań na rzecz członków stowarzyszenia i nie tylko.
14. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.
15. Rozwój sportu, kultury i aktywności fizycznej.
16. Zabezpieczenie siedziby stowarzyszenia.
17. Zabezpieczenie miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
18. Zainteresowanie społeczeństwa lokalnego nowoczesnymi środkami komunikacji społecznej – znajomość posługiwania się komputerem i internetem.
19. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia,
20. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
21. Propagowanie i wdrażanie zasad Unii Europejskiej.
 
II. Dane finansowe
Przychody stowarzyszenia za rok 2019

Przychody z działaności statutowej24 493,13
1.Sprzedaż usług0,00
2.Darowizny od osób prywatnych3 790,00
3.Darowizna Nadleśnictwo 500,00
4.Środki pozyskane na realizację projektów18  828,13

- Fundacja Santander Ban Kolska S.A.5 000,00

- Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA3 000,00

- Gmina Postomino10 000,00

- Stowarzyszenie POLITES500,00

- Kamienica i Fundacja na rzecz rozwoju sztuki328,13
5.Składki członkowskie1 375,00
Przychody zostały przeznaczone na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
 
Koszty stowarzyszenia za rok 2019

Koszty działaności statutowej stowarzyszenia25 395,81
1.Zużycie materiałów i energii5 182,76
2.Usługi obce13 042,28
3.Podatki i opłaty0,00
4.Wynagrodzenia3 760,00
5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia358,60
6.Pozostałe koszty (wyjazdy służbowe)3 052,17
Jednostka posiadała następujące środki pieniężne:
Kasa: 5,70 zł
Bank: 2 218,99 zł
 
Na dzień 31.12.2019 r., kwota 1 260,12 zł
Kasa: 77,50 zł
Bank: 1 182,62 zł

III. Pozostałe informacje
            Jednostka zatrudnia okresowo zlecebiobiorców w celu realizacji projektów. Działalność w głównej mierze opera się o pracę własną członków w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
Wróć do spisu treści