Nasze cele - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Nasze cele

O nas
Celem stowarzyszenia jest:

1. Rozwijanie aktywności oraz nawiązywanie bliskich kontaktów i współpracy mieszkańców gminy Postomino.
2. Współpraca i nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym również zagranicznymi.
3. Kultywowanie tradycji związanych z terenem zamieszkania.
4. Propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach stowarzyszenia.
5. Ochrona środowiska naturalnego.
6. Rozwój demokracji.
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
8. Przeciwstawianie się dyskryminacjom, w tym: równouprawnienie kobiet i mężczyzn.
9. Działania na rzecz rozwoju lokalnego.
10. Promocja zasad zdrowego i trzeźwego stylu życia.
11. Działania na rzecz terenów wiejskich.
12. Organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji.
13. Organizacja imprez okolicznościowych, wycieczek, spotkań na rzecz członków stowarzyszenia i nie tylko.
14. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu wśród lokalnej społeczności.
15. Rozwój sportu, kultury i aktywności fizycznej.
16. Zabezpieczenie siedziby dla stowarzyszenia.
17. Zabezpieczenie miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
18. Zainteresowanie społeczeństwa lokalnego nowoczesnymi środkami komunikacji społecznej - znajomość posługiwania  się komputerem  i Internetem.
19. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową stowarzyszenia.
20. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
21. Propagowanie i wdrażanie  zasad  Unii Europejskiej.
22. Aktywizacja społeczna osób starszych – działania na rzecz osób starszych.
23. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.
24. Działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
25. Pomoc i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Wróć do spisu treści