Auto - Nowa strona Razem lepiej

Przejdź do treści

Auto

Archiwum > 2021
Razem lepiej dla mieszkańców


17 organizacji społecznych działających na rzecz: ochrony praw człowieka i obywatela, pomocy grupom i osobom narażonym na wykluczenie społeczne, włączania obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną otrzymało dotacje w wysokości 10,6 mln euro w II konkursie dotacyjnym programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W tej grupie znalazło się nasze lokalne stowarzyszenie „Razem lepiej”, które dzięki współpracy z Fundacją Pięknolesie z gm. Żary pozyskało finanse  na zaspokojenie potrzeb związanych z wykluczeniem transportowym mieszkańców naszej gminy.
Dzięki dotacjom (w wysokości od 5 do 87,5 tys. euro) w kilkuset miejscowościach w całej Polsce przez najbliższe dwa lata prowadzone będą projekty dotyczące m.in. edukacji prawnej i ekologicznej, rozmów ponad podziałami, aktywizacji seniorów, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upodmiotowiania osób z niepełnosprawnościami, integracji migrantów i uchodźców, samorzecznictwa, wolontariatu.
W ramach projektów odbywać się będą warsztaty i szkolenia, zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach, kampanie społeczne uwrażliwiające na problemy ważne dla środowisk lokalnych, grup społecznych, mieszkańców Polski, Europy i świata. Rozwijane będą  działania  strażnicze, poradnicze i samopomocowe. Podejmowane będą inicjatywy na rzecz zmiany prawa i polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.  Większość prowadzonych działań (101 projektów) adresowana  jest do społeczności lokalnych. Projekty o zasięgu ogólnopolskim realizować będzie 69 organizacji, a działania o zasięgu regionalnym 47. Część projektów realizowana będzie we współpracy z partnerami publicznymi: m.in. z urzędami miast i gmin, szkołami, bibliotekami, instytucjami kultury a także z innymi organizacjami społecznymi. 20 projektów będzie prowadzonych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.  
To już ostatni z czterech konkursów w Programie. W trzech poprzednich przeprowadzonych w 2020 i 2021 r. dotacje na 15,3 mln euro otrzymało 261 wnioskodawców. Organizacje, którym nie udało się otrzymać wsparcia w naszym programie, zachęcamy do startu w konkursach prowadzonych w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w którym otrzymać można dotacje na takie same działania, pod warunkiem, że prowadzone są poza Warszawą. Już we wrześniu ruszy w nim nabór na projekty interwencyjne, które będą odpowiadać na najbardziej aktualne potrzeby i wyzwania – mówi Sylwia Sobiepan, dyrektorka programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy prowadzony jest przez konsorcjum trzech organizacji – Fundacji Batorego (lider), Fundacji Stocznia i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Celem Programu jest  wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W swoim działaniu Program kieruje się uniwersalnymi wartościami zapisanymi w Traktacie Europejskim: poszanowaniem godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, a także poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Podobne programy prowadzone są z Funduszy EOG w 15 krajach unijnych.
Działania, które zaplanowane są w tymże projekcie pn. „Seniorze, uwierz w siebie – masz głos” polegać będą przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu transportowemu w naszej gminie, na edukacji wolontariuszy oraz seniorów. Więcej szczegółów w kolejnych materiałach, albowiem Zarząd Stowarzyszenia dopracowuje zasady współpracy z Fundacją Pięknolesie i Gminą Postomino oraz oczekuje na podpisanie umów. Jedno jest pewne – seniorzy będą mieli głos w swoich działaniach.
Teresa Rysztak

Wróć do spisu treści