Sprawozdanie KR - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawozdanie KR

Aktualności > Walne
Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” w Postominie
Komisja Rewizyjna w składzie:
 
  1. Ewa Bylczyńska-Safader – przewodnicząca
  2. Stanisława Krajewska – członek
  3. Leokadia Maniecka – członek
na posiedzeniu w dniu 29.01.2017 r. zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2016 oraz rozliczeniem finansowym za ten rok.
 
Przychody:
Stan gotówki na koncie i w kasie na dzień 31.12.2015r.  2 368,53
Pozyskane środki na realizację projektów w 2016 r.     16 000,00
Darowizny                                                                 5 560,00
Składki członkowskie                                                  1 100,00
Wpłaty uczestników wycieczek w ramach projektów      1 500,06
Razem przychody w 2016 r.                                26 528,59
 
Wydatki:
 
Wydatki na realizację projektów:              21 621,56
·         „Masz głos/Masz wybór –                     188,95
·         „IKS, czyli Intrygujący Klub Seniora”   17 290,51
Pozostałe wydatki na działalność statutową   3943,10
Razem wydatki w 2016 r.                          21 621,56
Kwota pozostająca na koncie bankowym 31.12.2016 r.     3 258,38
Kwota w kasie 31.12.2016 r.                                          1 648,65
            Po przeanalizowaniu w/w dokumentów Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zebrania członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016 r.
 
Uzasadnienie:
            Zarząd przygotował i przeprowadził 1 projekt we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz 1 projekt we współpracy z Gminą.
            Należy podkreślić dobrą współpracę Zarządu z Urzędem Gminy Postomino, stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej oraz nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami z terenu całej Polski.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego