Protokol - Razem lepiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Protokol

Aktualności > Walne
Protokół
z Walnego Zebrania członków Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” w Postominie w dn. 29.01.2017 r.
 
                Zebranie rozpoczęła prezes Teresa Rysztak, która powitała wszystkich obecnych, a szczególnie nowych członków i tych, którzy - po latach - powrócili do stowarzyszenia.
                Następnie zebrani w głosowaniu jawnym zdecydowali, iż zebraniu będzie przewodniczył Józef Rysztak - sekretarz Zarządu, a sekretarzem będzie p. Joanna Kalinowska.
                Przewodniczący zebrania stwierdził na podstawie listy obecności, że obecnych jest 21 osób, co stanowi wymagane quorum.
                Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek obrad. Do proponowanego porządku dodany został punkt 14: Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
                W głosowaniu jawnym wybrano Komisję Wnioskową w składzie: Krajewska Stanisława, Pakos Jadwiga. Komisja przystąpiła do pracy.
                Zebrani podjęli jednogłośnie uchwałę nr 1/2017 w sprawie sposobu głosowania nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia. Zdecydowano, że głosowanie będzie jawne.
                Prezes Teresa Rysztak przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2016 r. , odbył się też pokaz slajdów oraz sprawozdanie finansowe. Zebrani nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do obu sprawozdań.
                Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Bylczyńska-Safader przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące pracy Zarządu Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przedłożyła wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
                W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 2/2017 i udzielili Zarządowi absolutorium za pracę w roku 2016 r.
                Prezes stowarzyszenia przedstawiła zasady prowadzenia przez Stowarzyszenie odpłatnej działalności pożytku publicznego:
• Odpłatną działalnością musi być działalność statutowa prowadzona w sferze pożytku publicznego (czyli musi wynikać z celów zapisanych w statucie i mieścić się w zadaniach publicznych pożytku publicznego).
• Przychód (nie dochód) z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
• Pobierane od beneficjentów (uczestników) opłaty (wynagrodzenie) nie może być wyższe od tego jakie wynika z kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności (nie ma marży).
• Informacja o tym, że jest prowadzona działalność odpłatna i rodzaje tej działalności muszą być określone w statucie albo w innym akcie wewnętrznym (np. uchwale zarządu).
• Działalność odpłatna nie jest rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym , ale musi być opisana w statucie albo innym akcie wewnętrznym i wyodrębniona księgowo.
• Ustawa nakłada obowiązek rachunkowego wyodrębnienia działalności odpłatnej oraz działalności nieodpłatnej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności.
Wymaga to od organizacji wyodrębnienia rachunkowego działalności odpłatnej i nieodpłatnej – może to nastąpić poprzez opracowanie nowych kont lub subkont w księgach rachunkowych. Muszą być oddzielnie wykazywane przychody i koszty związane z odpłatnością. Musimy wykazać, jakie koszty zostały zapłacone z przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
• Nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej tego samego rodzaju, tj. w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
• W przypadku prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego – kupujący, czyli podmiot od którego pobieramy opłaty, wynagrodzenie za świadczone usługi, towar ma prawo żądać rachunku, potwierdzającego tę wpłatę. W takiej sytuacji organizacja może wystawić rachunek.
• VAT nie jest związany i zależny od tego czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą i odpłatną. VAT zależy od konkretnych sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie.
                Prezes Stowarzyszenia Teresa Rysztak zaproponowała, aby zebrani zaaprobowali podjęcie uchwały o odpłatnej działalności pożytku publicznego.
                Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 3/2017 i zaaprobowali podjęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez stowarzyszenie.
                Następnie dyskutowano nad planami na rok 2017. Padły następujące propozycje:
·         wykorzystać możliwość dostępu do leśniczówki w Radosławie i do Edenu w Chudaczewku i zorganizować tam kolejne spotkania;
·         powtórzyć Święto Kapusty; świętojańskie wianki,  Wiejskie Zochy Gospochy.
·         zorganizować Święto Ziemniaka, wspólna praca na polu - pomoc sąsiedzka;
·         rozważyć założenie Senioralnej Kasy Oszczędności, aby nie było problemu z dopłatami do organizowanych imprez i wyjazdów;
·         praca zespołowa na przygotowaniem poszczególnych spotkań,
                W kolejnym punkcie zebrania zebrani dokonali zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Na miejsce nieaktywnego członka tej komisji Leokadii Manickiej wybrano Joannę Kalinowską.
                Na tym walne zebranie zakończono.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego